Az alanyi adómentes adólevonási joga külföldön teljesített ügylet esetén

Szerző: | október 08. | Adó

Az alanyi adómentességet választó Áfa-alanyok esetében jellemzően nehézséget okoz a nemzetközi ügyletek helyes adózásának kialakítása. Sok esetben az Áfa tv. sem ad kellően egyértelmű iránymutatást a külföldön teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások kezeléséhez. Különös nehézséget jelent az adólevonási jog megítélése, mely ugyan az alanyi adómentesség esetén főszabály szerint nem gyakorolható, azonban sok gazdasági esemény kapcsán az Áfa tv. rendelkezései szerint nem járhat el az alanyi adómentes adózó ebbéli minőségében, cserében jogosulttá válik az ezen tevékenységéhez kapcsolódó input Áfa levonásba helyezésére.

Gyakran előfordul, hogy az alanyi adómentes egyéni vállalkozó különféle termékeket értékesít külföldön, eseti kiállításokon, rendezvényeken, vásárokon. E termékértékesítések teljesítési helye – tekintettel arra, hogy azokhoz fuvarozás nem kapcsolódóik – az Áfa tv. 25. §-a alapján a termékeknek a vevő részére történő átadásának helye, tehát külföld. Így a kérdéses termékértékesítések teljesítési helye az Áfa tv. területi hatályán kívül esik, hiszen az Áfa tv. 2. § a) pontja szerint e törvény alapján adót az adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén kell fizetni.

Ezen termékértékesítések kapcsán továbbá mind belföldön (jellemzően a termékek előállításával, szállításával kapcsolatosan), mind külföldön merülnek fel az egyéni vállalkozónak költségei (stand bérleti díj, marketing szolgáltatások, promóciók díja stb.). Elöljáróban szükséges rögzíteni, hogy ezen utóbbi, külföldi adóalanytól igénybe vett szolgáltatások teljesítési helye jellemzően az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése szerint Magyarország, mivel az egyéni vállalkozó adóalanyként jár el, és csak Magyarországon van állandó telephelye (külföldön csak eseti jelleggel árusít), így a szolgáltatás igénybe vevőjeként az egyéni vállalkozó köteles az Áfá-t megfizetni.

Kérdésként merül fel ugyanakkor, hogy az egyéni vállalkozó a fentiek szerinti külföldön adóköteles termékértékesítések érdekében keletkezett előzetesen felszámított adót (értve ezalatt az előzőek szerinti importszolgáltatások kapcsán megfizetett adót is) jogosult-e levonásba helyezni.

Az Áfa tv. 120. §-a értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

  1. a) termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – rá áthárított;
  2. b) termék beszerzéséhez – ideértve a termék Közösségen belüli beszerzését is -, szolgáltatás igénybevételéhez – ideértve az előleget is, ha az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti – kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított; stb.

Az Áfa tv. 121. § a) pontja alapján ugyanakkor az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne.

Az alanyi adómentességre irányadó speciális szabályozás körében azonban – ahogy arra a fentiekben már utaltunk – az Áfa tv. 195. §-a főszabályként tiltja az adólevonási jog gyakorlását, egyes olyan esetek kivételével, melyek során az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségben. Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében

  1. a) a 188. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben;
  2. b) a 11. és 12. § szerinti termékértékesítése esetében;
  3. c) a 14. § szerinti szolgáltatásnyújtása esetében;
  4. d) a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében;
  5. e) a terméknek a 19. § a) pontja szerinti Közösségen belüli beszerzése esetében, illetőleg abban az esetben sem, ha élt a 20. § (5) bekezdésében említett választási jogával, vagy ha a 20. § (7) bekezdése vonatkozik rá,
  6. f) a terméknek a 19. § b) és c) pontja szerinti Közösségen belüli beszerzése esetében;
  7. g) termék importja esetében.

Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés fenti d) pontja alapján tehát az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében, ugyanakkor e jogszabályhely nem utal a külföldön teljesített termékértékesítés esetkörére, ezért az Áfa tv. további rendelkezéseinek áttekintése szükséges a fentiekben jelzett jogértelmezési anomália feloldásához.

A 195. § (1) bekezdése szerint az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el. Ugyanezen törvényhely (2) bekezdés d) pontja szerint az (1) bekezdéstől eltérően a 193. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az adóalany jogosult az alanyi adómentesség időszakában keletkezett, az a)-d) pontokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.

Az Áfa tv. 195. §  (3) bekezdés b) pontjának szabályozása szerint a (2) bekezdés szerinti jog gyakorlására egyebekben az előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (2) bekezdés d) pontjában említett esetben az adólevonási jog terjedelmére a 121. § a) pontját kell alkalmazni.

A fenti törvényhelyek együttes olvasata alapján tehát levonható az a következtetés, hogy az alanyi adómentes adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében, ha olyan szolgáltatást nyújt, vagy (bár erre kifejezetten az Áfa tv. 193. §-a nem utal, de a 195. § (2) bekezdés d) pontja kellő iránymutatást ad) olyan terméket értékesít, amelynek teljesítési helye külföld, és bár belföldön adófizetési kötelezettsége a teljesítés területi hatályon kívülisége miatt nem merül fel, az e tevékenységéhez kapcsolódó előzetesen felszámított adót (értve ezalatt az előzőek szerinti importszolgáltatások kapcsán megfizetett adót is) az Áfa tv. 195. § (2) bekezdés d) pontja alapján jogosult levonni.

További cikkek

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva