Éljünk a lehetőséggel, azaz a részesedés korábbi megszerzése bejelentésének pótlása 2024. évben

Szerző: | március 04. | Adó

1. Egyszeri és megismételhetetlen alkalom? Igen!

Érdemes felhívni a cégvezetők, tulajdonosok figyelmét arra a jelenleg elérhető egyszeri lehetőségre („amnesztiára”), amelyet a 2024. január elsejétől érvénybe lépett adótörvény módosítások tettek lehetővé.

Ennek a kedvező egyszeri amnesztiának a lényege, hogy a társaságok jogszabályban deklarált lehetőséget kapnak a korábban megszerzett részesedéseik utólagos bejelentésére. Ezzel pedig mentesülhetnek a társasági adófizetés alól azok az adózók, akik az előző években megvalósult részesedésszerzésüket valamilyen okból elmulasztották bejelenteni.

A lehetőség, ahogy azt később részletesebben kifejtjük „egyszeri és megismételhetetlen”, hiszen 2024. május 31-ig van erre csupán lehetőség.

2. Mi is az a bejelentett részesedés, mi az értelme?

Alapvetés, hogy amennyiben egy gazdálkodó nyereséggel értékesíti egy másik társaságban fennálló részesedését, üzletrészét – vagyis az eladni kívánt részesedés eladási ára meghaladja a részesedés könyv szerinti értékét -, akkor jellemzően társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezik.

A fent meghatározott részesedés értékesítése vagy apportálása kapcsán felmerülő társasági adó fizetési kötelezettség elkerülésére a magyar társasági adó rendszerében már régóta létezik egy legális lehetőség. A fizetési kötelezettség alól akkor lehet – lehetett mentesülni, ha az érintett részesedés megszerzését a társaság annak megszerzésekor – 75 napos jogvesztő határidőn belül – bejelenti – bejelentette az adóhatóság felé, továbbá 1 évig folyamatosan tartja – tartotta azt az eszközök között a könyveiben. (A bejelentett részesedés adótörvényekben deklarált szabatos fogalommeghatározását jelen cikk 4. pontjában részletesebben kifejtjük.)

Azonban sok esetben az üzletrészek, részesedések megszerzését követő 75 napon belül elmaradt a már említett bejelentés, ezáltal a társaságok végleg elveszítik-elveszítették ezt a fajta lehetőségüket. A bejelentés elmaradása sokféle körülményre vezethető vissza. Gyakori okok között szerepel az, hogy nem tudtak a cégek erről a lehetőségről, esetlegesen az adminisztráció, vagy a könyvelési terület kifutott a határidőből, vagy egyszerűen megfeledkeztek erről. Olyan eset is előfordult, hogy azért nem került sor a bejelentésre, mert a céltársaság későbbi értékesítése nem volt cél, azonban a későbbiekben mégis előállt ez a helyzet.

A jelenlegi egyszeri amnesztia, azaz a korábban be nem jelentett részesedés egyszeri, utólagos bejelentésének lehetősége, erre kíván megoldást adni 2024. május 31-ig az alábbiak szerint.

3. Mi is ez az új lehetőség, mit nyerünk vele?

Amennyiben egy cég él a lehetőséggel és utólagosan bejelenti a részesedésszerzést, úgy most lényegében egy kedvezményes adómértékkel leróhatja az adókötelezettséget, és ezzel a későbbi tulajdonrész értékesítése társasági adó mentes lehet. Ennek egyik feltétele, hogy független szakértő bevonásával állapítsa meg a bejelenteni kívánt részesedés 2023. december 31-i piaci értékét.

A másik feltétel pedig, hogy a megállapított piaci érték és könyv szerinti érték különbözetének 20%-a után egyszeri – kedvezményes – társasági adófizetési kötelezettséget 2024. május 31-ig rendezni is szükséges.

Vagyis jelenleg egy kedvező mértékű adóteherrel „kiváltható” a későbbi értéknövekedés után a teljes társasági adófizetés (9 % helyett 1,8 % nagyságrendű adóterheléssel lehet számolni).

4. Milyen pontos feltételek mellett lehet ezt megtenni?

A fent említett lehetőséget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) átmeneti szabályaiban elhelyezett új rendelkezések tették lehetővé. Ezek a hivatkozott jogszabály, azaz a Tao tv. 29/A. § (119) – (123) bekezdéseiben kerültek kimunkálásra, melyek a már említett főbb szabályokat részletesen és precízen körbeírják.

A hivatkozottak alapján az adózó a 2023. december 31. napját megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedését a 2023. adóévre vonatkozó éves társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig utólag bejelentheti az állami adó- és vámhatóságnak feltéve, hogy a részesedés a bejelentéskor megfelel a bejelentett részesedés Tao tv. szerinti fogalmának (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének pedig nincs helye). Ez a fogalom a Tao tv. 4.§ 5) pontja szerint az alábbi:

  • a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedése) a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy kivételével,
  • feltéve, hogy az adózó a szerzést (ide nem értve a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedését és a korábban már bejelentett részesedésre vonatkozóan az átalakulás, egyesülés, szétválás során a jogutódban történő vagy jogutód általi részesedésszerzést) a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye),
  • a szerzés időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül;
  • az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó e rendelkezést azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az első jognyilatkozat megtételének napját követő 75 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a részesedésekről, amelyeket a belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett; a bejelentést az adózó a csoportos társasági adóalanyban fennálló csoporttagsága időtartama alatt önállóan teszi meg.

A bejelentés utólagos megtétele esetén a vállalkozó a részesedés független felek által alkalmazandó piaci értéke és könyv szerinti értéke 2023. december 31-én fennálló nyereségjellegű különbözetének 20 százaléka, mint adóalap után 9 % adómértékkel számított adót a tao bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig bevallja és megfizeti. Fontos, hogy az így megállapított adóalap és adó terhére csökkentés nem érvényesíthető.

A bejelentést utólag megtévő vállalkozásnak a bevallása benyújtásakor rendelkeznie kell független könyvvizsgáló vagy a részesedés értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentésével, amely alátámasztja a részesedés független felek által alkalmazandó piaci értékét.

Ki kell emelni, hogy a bejelentés utólagos megtételével összefüggő körülmények, számítások alátámasztása céljából az adózóknak külön nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalma nincs meghatározva. A fentiekből azonban egyértelműen látható, hogy az adóamnesztia, vagyis az utólagos részesedés bejelentésének és részleges leadózásának fenti szabályai szerinti levezetését kell tartalmaznia.

A fenti szabályoknak megfelelően, utólag bejelentett részesedésekkel kapcsolatos későbbi társasági adóalap meghatározása során úgy kell eljárni (figyelemmel a már leadózott összegre), mintha a részesedés bekerülési értéke a részesedés független felek által alkalmazandó 2023. december 31-én fennálló piaci értéke lenne.

5. Kiknek érdemes ezzel élni?

Azon vállalkozásoknak éri meg pótolni a bejelentést, akik értelemszerűen egy mulasztás okán nem jelentették be a korábban megszerzett üzletrészeiket, részesedésüket és azok piaci értéke meghaladja vagy a jövőben nagy eséllyel meg fogja haladni annak könyv szerinti értékét. Nyilvánvalóan azok a cégek járnak a legjobban, akik az elmúlt pár évben vásároltak részesedést, és azok értéke még mindig a könyv szerinti értékhez konvergál, de erősen számítanak a tulajdonolt társaság jövőbeni „felfutására”, ezáltal annak részesedése értékének megugrására.

Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a bejelentett részesedés értékesítésével a vállalkozás árfolyamveszteséget realizál, tehát ha a részesedés megszerzésére fordított vételárnál alacsonyabb áron adja el, akkor egy speciális adóalap-növelő tételt kell alkalmazni. Eszerint az adózás előtti eredményt növeli a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, és a részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt veszteség, árfolyamveszteség. Vagyis eszerint a forgatókönyv szerint sajnos a ténylegesen elért veszteséget nem lehet érvényesíteni a társasági adó meghatározása során (lényegében nem csökkenti az adóalapot).

Összességében véleményünk szerint az esetek nagyobb részénél jelentősebb érvek szólnak a bejelentés utólagos megtétele mellett és alapvetően ez a lehetőség az adózóknak bizonyosan kedvezőbb, azonban az egyedi esetek elemzése és modellezése mindenképp szakértő bevonását teszi szükségessé.

Segítségre van szüksége a korábban megszerzett részesedésinek utólagos bejelentésének pótlásában? Keresse szakértő kollégánkat!

dr. Szarvák Jenő
DR. SZARVÁK JENŐ, adótanácsadó
szarvak.jeno@hidconsulting.hu

További cikkek

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva