Adószámtörlés esetén ÁFA kötelezettség kérdése

Szerző: | október 15. | Adó

Gyakran merül fel kérdésként az Áfa-alany adózók részéről, hogy az adószámuk törlése, és az azt esetlegesen követő új adószám megállapítása hogyan érinti az adólevonási jogukat. Az említett kérdés felmerülésének gyakoriságával szorosan összefügg, hogy számos olyan esetben is törölhető már az adószám, amire az adózók jellemzően nem gondolnak (például összesítő jelentés benyújtásának elmulasztása miatt), így viszonylag könnyen kerülhetnek az adóalanyok abba helyzetbe, hogy e kérdést komolyan mérlegelniük kell, hiszen annak helyes megítélése akár jelentős Áfa-összeget is érinthet.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) ominózus 137. §-a szerint ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik. Ez azt jelenti, hogy az adószám törléséről rendelkező határozat véglegessé (jogerőssé) válásának időpontját megelőzően keletkezett, eddig az időpontig még nem érvényesített levonási jog végleg elenyészik, tehát az adószám esetleges újbóli megállapítását követően sem gyakorolható.

A fentiekkel összefüggésben – tekintettel arra, hogy az adóalany az adólevonási jogát az Áfa-bevallás benyújtásával gyakorolja – az adólevonási jog érvényesítése nem történt meg azon előzetesen felszámított adóösszeg tekintetében, mely a fentiekben jelzett időpontont megelőzően benyújtott bevallásban még nem szerepelt, akár azért, mert az adóalany tévedésből nem tüntette fel a kérdéses input adót a levonási jog keletkezése időpontjának megfelelő adó-megállapítási időszakról benyújtott Áfa-bevallásában, akár azért, mert egyáltalán nem nyújtott (nyújthatott) be bevallást arra az adómegállapítási időszakra, melyben a kérdéses tilalommal érintett adólevonási jog keletkezett.

Mindezekből következik tehát, hogy a korábban benyújtott bevallások az adószám törlését követően nem önellenőrizhetők, továbbá a bevallással még le nem fedett időszakokra bevallás már nem adható be abból a célból, hogy a fentiek szerinti elenyészett adólevonási jog mégis gyakorlásra kerüljön. Ezzel szemben ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a fizetendő adó bevallása alól nem mentesít e rendelkezés, tehát azt akkor is be kell vallani, ha az adott időszakban bevallandó fizetendő adóval összefüggésben álló előzetesen felszámított adó levonására a fentiek szerint nincs lehetőség.

Szintén nem befolyásolja az adólevonási jog elenyészését az a jogszabályi lehetőség, hogy az adólevonási jogot még a keletkezés évét követő adóév végéig lehetne gyakorolni, tehát akár olyan időszakban is, amikor az adóalanynak már ismét van érvényes adószáma. Az elenyészett adólevonási jog ugyanis a későbbiekben sem gyakorolható, azt a kérdéses körbe eső adólevonási jog végleges megszűnésének tekinti az adóhatóság.

Ebben a körben kell kiemelni továbbá, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) bizonyos esetekben lehetőséget ad arra, hogy az adóhatóság – az adószám törlését eredményező helyzet elhárítását követően – ismételten megállapítsa az adóalany adószámát. Az adóalanyok sokszor az előbbi rendelkezést tévesen úgy értelmezik, hogy ezzel elhárult az adólevonási jogukat befolyásoló, az Áfa tv. hivatkozott 137. §-ában szabályozott korlátozás. Ez a megközelítés azonban téves jogszabály-értelmezésen alapul, tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben a korlátozás feltétele –azaz az adószám jogerős törlése – ténylegesen bekövetkezett, ezt nem befolyásolja már az adószám ismételt megállapításának körülménye sem. (Ettől élesen elhatárolandóak azok az esetek, amikor magát az adószám törlést jogerősen elrendelő határozatot sikerül utóbb eredményesen megtámadni, így azt az elsőfokon eljárt adóhatóság visszavonja, vagy a felettes adóhatóság megsemmisíti. Az utóbbi esetekben ugyanis megszűnik az Áfa-levonását korlátozó helyzet (adószám-törlést elrendelő jogerős határozat) is.)

A fentieket egy konkrét példán szemléltetve: egy adóalany adószámát 2019. május 2-án törölte az adóhatóság összesítő jelentés benyújtásának elmulasztása okán, e döntés június 8-án emelkedett jogerőre. Ezt követően az adózó kérte az adószám ismételt megállapítását, mely kérelemnek az adóhatóság július 6-ával eleget is tett. A kérdéses adóalany negyedéves Áfa bevalló, és kérdésként merült fel, hogy a második, illetve a harmadik negyedévről szóló bevallásában gyakorolhat-e, és ha igen, milyen időintervallum tekintetében Áfa-levonási jogot.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint tehát a konkrét esetben a 2019. június 8-áig bezárólag keletkező adólevonási jog enyészik el, így minden olyan beszerzést vagy egyéb ügyletet (pl. saját vállalkozásban megvalósított beruházás) terhelő előzetesen felszámított adóra vonatkozó levonási jog, amelyet az adózó az adószáma törlésének időpontját megelőzően nem gyakorolt. Ezen ügyletekkel kapcsolatos levonási jogát az adóalany az adószám ismételt megállapítását, 2019. július 6-át követően sem érvényesítheti.

Például ha az adózó egy 2019. március 10-ei teljesítési időponttal kiállított, rá áthárított adót tartalmazó számlára vonatkozóan a 2019. június 8-át megelőzően benyújtott (a 2019. április 22-éig benyújtott 2019. I. negyedéves) áfabevallásban nem gyakorolt adólevonási jogot, azt már később sem teheti meg (sem későbbi időszakban, sem a 2019. I. negyedévére benyújtott önellenőrzés révén). Ugyanígy elenyészik azon ügyletekkel kapcsolatos adólevonási joga is elenyészett, amely 2019. június 1-je és 2019. június 8-a között keletkezett, így azt az adózónak a 2019. II. negyedéves, 2019. július 22-éig benyújtandó áfabevallásban állt volna módjában gyakorolni, ha időközben nem törölték volna az adószámát.

Fontos ugyanakkor, hogy az ismertetett rendelkezések az adószám törlést követő időpontban keletkező adólevonási jogot már nem érintik, ugyanis a törölt adószámú adóalany (saját nevében gazdasági tevékenységet végző jogképes személy) adólevonási jogára vonatkozóan az Áfa tv. nem tartalmaz az általánostól eltérő előírást. Következésképpen az adószám jogerős törlését követően, azaz akár a törlés időszaka alatt keletkezett adólevonási jog érvényesítésének nincs akadálya, feltéve, hogy egyébként az adólevonás valamennyi törvényi feltétele fennáll.

Így a 2019. június 8-át követően, de 2019. július 6-át megelőzően keletkezett adólevonási jog is gyakorolható, ha annak minden feltétele fennáll. Ennek kapcsán ugyanakkor figyelemmel kell lenni az Áfa tv. 153/A. § (4) bekezdésében foglaltakra is, miszerint az adóalany a belföldi nyilvántartásba vételét megelőzően keletkezett, az Art. szerint el nem évült, korábban vissza nem téríttetett, levonható előzetesen felszámított adó összegét az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként a nyilvántartásba vétel napját magában foglaló adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni. Ebből következően az adószám törlés időtartama alatt keletkezett esetleges levonási jogot az adóalany a 2019. III. negyedéves áfabevallásában gyakorolhatja.

További cikkek

Híd Consulting Group Footer Logo

HÍD Consulting címe

1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
Duna Tower B. torony 8. emelet

HÍD Könyvelőiroda címe

1139 Budapest,
Hajdú utca 27. II. em.

© 2024 HÍD Consulting - Minden jog fenntartva